Top 5 Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất Hiện Nay - game bài đổi thưởng

Đảng ủy game bài đổi thưởng sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Tin Đảng-Đoàn 02/06/2021

Ngày 31/5, Đảng ủy game bài đổi thưởng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; ông Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty (TCT), bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV TCT, ông Hà Quang Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc TCT.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tham dự , chỉ đạo tại Hội nghị

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương, Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã đoàn kết, tìm cách khắc phục khó khăn, phát huy có hiệu quả nguồn lực, dựa trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt:

Vừa tập trung công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu; Vừa triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đề cao và đổi mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp thực tế. Việc thực hiện, triển khai Nghị quyết TW4 về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên như:

Bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV TCT báo cáo tại Hôi nghị

 Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động số 462 để triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 với 05 nhóm giải pháp: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo cá đoàn thể chính trị-xã hội; Công tác cải cách hành chính trong đảng, tăng cường công khai, minh bạch trong cơ quan, doanh nghiệp.

Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có sự vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Đảng bộ và các cơ sở đảng trực thuộc; tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo.

Lãnh đạo triển khai hiệu quả các phong trào thi đua có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm tham gia tích cực của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động, nổi bật là các cuộc thi “Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiêp và kinh tế đất nước” (2016); cuộc thi viết về “Đảng bộ TCT Thuốc lá Việt Nam -10 năm một chặng đường”(2017); cuộc thi xây dựng Slogan Tổng công ty (2016); cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(2019)…

Thực hiện Nghị quyết TW4 đã giúp nhận thức của nhiều cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhận diện sâu sắc hơn về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; rèn luyện, phấn đấu và thực hiện việc cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị nhìn chung đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.

Toàn cảnh Hội nghị

Định kỳ hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong toàn Đảng bộ.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 và chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã thực hiện nghiệm túc kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Qua kiểm điểm, đa số tập thể cấp ủy, cá nhân cấp ủy viên đã phát huy được vai trò trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công. Kết quả xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt tỷ lệ trên 90%, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%; tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ dưới 4%, không hoàn thành nhiệm vụ dưới 1%.

Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh”/hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt tỷ lệ trên 90%, trong đó 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có tổ chức đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp kiểm tra, kiểm soát chuyên môn gắn với kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng; tăng cường lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng uỷ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ.

Quan tâm việc kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu đơn vị; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm đối với đảng viên nội dung tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và việc chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm, những nội dung đảng viên đăng ký trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hàng năm theo tinh thần , Chỉ thị số 05-CT/TW…

Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Tổng công ty kiểm tra 42 lượt tổ chức đảng, giám sát 30 lượt tổ chức đảng, 23 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty kiểm tra 24 lượt tổ chức đảng, giám sát 21 lượt tổ chức đảng, 4 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung các cấp ủy, bí thư cấp ủy và đảng viên đã thực hiện tốt quy định của pháp luật, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Tổng công ty; đối tượng được kiểm tra đã thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình hành động/kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; cán bộ đảng viên chưa có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên game bài đổi thưởng đã có nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ và nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bản lĩnh chính trị vững vàng; niềm tin với Đảng, Nhà nước được nâng cao.

Bài viết liên quan