Top 5 Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất Hiện Nay - game bài đổi thưởng

Số hiệu văn bản Tên văn bản Thời gian đăng tải Ngày ban hành Tải về
608/QĐ-UBQLV Quyết định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của game bài đổi thưởng 25/10/20232
Số hiệu văn bản Tên văn bản Thời gian đăng tải Ngày ban hành Tải về
768/TLVN-TCKT Công bố thông tin báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 đến 30/06/2023 31/07/2023
462/BC-TLVN Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2023 28/07/2023
398/BC-TLVN Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022 29/06/2023
394/BC-TLVN Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022 27/06/2023
387/BC-TLVN Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 23/06/2023
315/TLVN-TCKT Công bố thông tin báo cáo tài chính Công ty mẹ - game bài đổi thưởng năm 2022 25/05/2023
108/BC-TLVN Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 28/02/2023
443/BC-TLVN Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2022 29/7/2022
Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét 2022 8/7/2022
Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét2022 8/7/2022
396/BC-TLVN Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 30/6/2022
373/BC-TLVN Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 22/6/2022
322/BC-TLVN Báo cáo tài chính năm, Công ty mẹ-game bài đổi thưởng 30/5/2022
323/BC-TLVN Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính hợp nhất , game bài đổi thưởng 30/5/2022
163/BC-TLVN Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 31/3/2022
505/BC-TLVN Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 30/07/2021
504/BC-TLVN Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 30/07/2021
499/BC-TLVN Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 29/07/2021
421/BC-TLVN Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 30/06/2021
390/BC-TLVN Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021 30/6/2021
404/BC-TLVN Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 25/06/2021
403/BC-TLVN Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 25/06/2021
294/BC-TLVN Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 18/05/2021
176/BC-TLVN Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty mẹ-Công ty con Tổng công ty 31/03/2021
175/BC-TLVN Báo cáo kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty mẹ-Tổng công ty 31/03/2021
172/BC-TLVN Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 31/03/2021
295/BC-TLVN Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 18/5/2021
158/BC-TLVN Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020 30/03/2021
671/BC-TLVN Báo Cáo Chế Độ Tiền Lương, Tiền Thưởng của Doanh Nghiệp 01/09/2020
490/BC-TLVN Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020-30/06/2020 13/08/2020
489/BC-TLVN Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020-30/06/2020 13/08/2020
313/BC-TLVN Báo cáo tài chính năm 2019 29/05/2020
312/BC-TLVN Báo cáo tài chính năm 2019 29/05/2020
287/BC-TLVN Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 18/05/2020
230/TLVN-TCNS Chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019 20/04/2020
554/BC-TLVN Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018 25/09/2019
469/BC-TLVN Báo cáo tài chính 06 tháng (01/01/2019-39/06/2019) 15/08/2019
468/BC-TLVN Báo cáo tài chính 06 tháng (01/01/2019-39/06/2019) 15/08/2019
326/BC-TLVN Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 03/06/2019
291/BC-TLVN Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2018 21/05/2019
290/BC-TLVN Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2018 21/05/2019
1082/BC-TLVN Báo cáo tài chính của doanh nghiệp(biểu số 2) 24/12/2018
1081/BC-TLVN Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 24/12/2018
768/BC-TLVN Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 31/08/2018
766/BC-TLVN Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Vinataba năm 2017 31/08/2018
517/BC-TLVN Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm 2015-2017 12/06/2018
463b/BC-TLVN Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 30/05/2018
463/BC-TLVN Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 30/05/2018
377/BC-TLVN Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017-Cty mẹ 03/05/2018
376/BC-TLVN Báo cáo tài chính hợp nhất 03/05/2018
376/BC-TLVN Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 03/05/2018
338/BC-TLVN Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 23/04/2018
882/BC-TLVN Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 09/10/2017
883/BC-TLVN Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 09/10/2017
597/BC-TLVN Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 05/07/2017
566/BC-TLVN Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Vinataba năm 2016 27/06/2017
498/BC-TLVNTLVN Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm 2014-2016 14/06/2017
348/BC-TLVN Báo cáo chiến lược game bài đổi thưởng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 21/4/2017
274/BC-TLVN Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp 31/03/2017
757/TTr-TLVN Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triễn 5 năm 2016-2020 kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 23/9/2016
693/TTr-TLVN Tờ trình phê duyệt chiến lược phát triển game bài đổi thưởng giai đoạn 2015-2025 8/9/2016
686/BC-TLVN Báo Cáo Tài Chính của Doanh Nghiệp 07/09/2016
654/BC-TLVN Tình Hình Sản Xuất và Kinh Doanh và Đầu Tư giai đoạn 2013-2015 29/08/2016
Số hiệu văn bản Tên văn bản Thời gian đăng tải Ngày ban hành Tải về
778B/TB-TLVN Vể việc bổ nhiệm kiểm soát viên chuyên trách game bài đổi thưởng 12/12/2023
688/TB-TLVN Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc game bài đổi thưởng 04/11/2023
546/TB-TLVN Vể việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát game bài đổi thưởng 05/09/2023
497/TB-TLVN Vể việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên game bài đổi thưởng 16/08/2023
438/TB-TLVN Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của game bài đổi thưởng 13/07/2023
416/TLVN-TCKT Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của game bài đổi thưởng 30/06/2023
372/TB-TLVN Thông báo về việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐTV game bài đổi thưởng 16/6/2023
717/TB-TLVN Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng game bài đổi thưởng 30/11/2022
622/TB-TLVN Về việc kết luận Thanh tra Chính phủ về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại game bài đổi thưởng 21/10/2022
411/TLVN-TCKT Thay đổi dịch vụ cung cấp Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của game bài đổi thưởng 8/7/2022
280/TB-TLVN Thông báo về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Rượu Bia Đà Lạt 13/05/2022
843/TB-TLVN Vể việc thay đổi Người quản lý doanh nghiệp của game bài đổi thưởng 31/12/2021
843/TB-TLVN Thông báo về việc thay đổi Người quản lý doanh nghiệp của Tổng Công ty Thuốc lá 31/12/2021
699/TB-TLVN Thay đổi Phó Tổng Giám đốc game bài đổi thưởng 05/11/2021
699/TB-TLVN Thông báo về việc thay đổi Phó Tổng Giám đốc game bài đổi thưởng 5/11/2021
637/TB-TLVN Thông báo về việc thay đổi Phó Tổng Giám đốc game bài đổi thưởng 12/10/2021
408b/TB-TLVN Thông báo về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại game bài đổi thưởng 29/6/2021
408b/TB-TLVN Bổ nhiệm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công Ty Thuốc lá Việt Nam 29/06/2021
119/TB-TLVN Thông báo về việc điều động và bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách game bài đổi thưởng 11/3/2021
773/TB-TLVN Thay đổi người quản lý doanh nghiệp của game bài đổi thưởng 16/12/2020
662/TB-TLVN Thay đổi người quản lý doanh nghiệp của game bài đổi thưởng 02/11/2020
584/TB-TLVN Thay đổi người quản lý doanh nghiệp của game bài đổi thưởng 25/09/2020
09b/TB-TLVN Thay đổi người quản lý doanh nghiệp của game bài đổi thưởng 10/01/2020
02c/TB-TLVN Thay đổi người quản lý doanh nghiệp của game bài đổi thưởng 03/01/2020
02b/TB-TLVN Thay đổi người quản lý doanh nghiệp của game bài đổi thưởng 03/01/2020
63/TB-TLVN Bổ sung người quản lý doanh nghiệp của game bài đổi thưởng 31/01/2019
785/TB-TLVN Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp của Tông công ty 11/09/2018
784/TB-TLVN Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp của Tông công ty 11/09/2018
785/TLVN-VPHĐTV Thông báo người đại diện Pháp luật thực hiện công bố thông tin 11/9/2018
486/TB-TLVN Thông báo bổ sung Người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty Thuốc lá Việ Nam 09/06/2017
352/TLVN-VPHĐTV Thông báo người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin của game bài đổi thưởng 29/04/2016
350/TLVN-VPHĐTV Thông báo người đại diện pháp luật của game bài đổi thưởng 29/04/2016
812/BC-TLTL Báo cáo tài chình hợp nhất 6 tháng của Công ty Thuốc lá Thăng Long 14/08/2023
669/BC-TLSG Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023 của Công ty Mẹ - Công ty Thuốc lá Sài Gòn 28/07/2023
811/BC-TLTL Báo cáo tài chính của Công ty Thuốc lá Thăng Long 14/08/2023
666/BC-TLSG Báo cáo tài chính tóm tắt cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023 của Công ty Mẹ - Công ty Thuốc lá Sài Gòn 28/07/2023
769/BC-TLTL Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty Thuốc lá Thăng Long 6 tháng đầu năm 2023 28/07/2023
806/TB-TLTL Thông báo về việc công bố thông tin bất thường 10/08/2023
658/BC-TLSG Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 26/07/2023
243/BC-VTL Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 28/07/2023
567/BC-TLSG Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 28/06/2023
231/VTL-TCKT Công bố thông tin của doanh nghiệp 20/07/2023
573/BC-TLSG Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022 30/06/2023
643A/BC-TLTL Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022 28/06/2023
38/TB=VTL Công bố thông tin bất thường của Viện Thuốc lá 15/02/2023
623/TB-TLTL Công bố thông tin bất thường của Công ty Thuốc lá Thăng Long 20/06/2023
562/TB-TLTL Công bố thông tin bất thường của Công ty Thuốc lá Thăng Long 02/06/2023
78/TB-TLTL Công bố thông tin bất thường của Công ty Thuốc lá Thăng Long 17/01/2023
213/BC-VTL Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội của Viện Thuốc lá năm 2022 30/06/2023
564/BC-TLSG Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty Thuốc lá Sài Gòn năm 2022 28/06/2023
76/VTL-TCHC Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 17/03/2023
633/BC-TLTL Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty Thuốc lá Thăng Long năm 2022 23/06/2023
212/BC-VTL Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá năm 2022 29/06/2023
97/BC-VTL Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Công ty Viện Thuốc lá) 31/3/2023
258/BC-TLSG Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Công ty Thuốc lá Sài Gòn) 28/3/2023
251/BC-TLTL Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Thăng Long 16/3/2023
77/VTL-TCKT Công bố thông tin của doanh nghiệp Viện Thuốc lá 21/3/2023
76/VTL-TCHC Viện Thuốc lá công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 17/3/2023
224/TB-TLTL Thông báo thông tin bất thường của Công ty Thuốc lá Thăng Long 10/03/2023
38/TB-VTL Thông báo thông tin bất thường của Công ty MTV Viện Thuốc lá 15/02/2023
702/BC-TLTL Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 23/06/2021
656/BC-TLTL Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 14/06/2022
705/BC-TLTL Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty Thuốc lá Thăng Long năm 2021 24/06/2022
296/BC-TLSG Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 30/03/2022
295/BC-TLTL Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 31/03/2022
82/BC-VTL Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 28/02/2022
140a/TB-TLSG Công bố thông tin bất thường Công ty Thuốc lá Sài Gòn 07/02/2022
783/TB-TLSG Công bố thông tin bất thường Công ty Thuốc lá Sài Gòn 12/10/2021
549/BC-TLSG Công bố thông tin bất thường Công ty Thuốc lá Sài Gòn 30/07/2021
270/VTL-TCHC Thông tin cơ bản về doanh nghiệp Viện Thuốc lá 29/07/2021
267/BC-VTL Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2021 28/07/2021
543/BC-TLSG Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2021 26/07/2021
530,531/BC-TLSG Báo cáo tài chính 06 tháng Công ty Thuốc lá Sài Gòn 22/07/2021
253/VTL-TCKT Công bố thông tin Viện Thuốc lá 20/07/2021
216/BC-VTL Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 Viện Thuốc lá 17/06/2021
215/BCBC-VTL Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất Viện Thuốc lá 17/06/2021
113/QĐ-VTL Quyết định phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá năm 2020 17/06/2021
114/TB-VTL Thông báo thông tin bất thường Viện Thuốc lá 01/04/2021
103/TB-VTL Công bố thông tin Viện Thuốc lá 25/03/2021
101/BC-VTL Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 Viện Thuốc lá 19/03/2021
100/BC-VTL Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2020 của Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá 19/03/2021
92/VTL-TCKT Công bố thông tin Viện Thuốc lá 19/03/2021
645/BC-TLTL Báo cáo đánh giá và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất Công ty Thuốc lá Thăng Long 18/06/2021
632/BC-TLTL Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty Thuốc lá Thăng Long năm 2020 16/06/2021
273,275/BCBC-TLTL Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 Công ty Thuốc lá Thăng Long 31/03/2021
272/KH_TLTL Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 Công ty Thuốc lá Thăng Long 31/03/2021
259,260/BC-TLTL Báo cáo tài chính năm Công ty Thuốc lá Thăng Long 29/03/2021
206/BC-TLSG Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn 25/03/2021
205/BC-TLSG Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty Thuốc lá Sài Gòn năm 2020 25/03/2021
199/KH-TLSG Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 nhóm công ty mẹ-công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn 22/03/2021
145,146/BC-TLSG Báo cáo tài chính năm Công ty Thuốc lá Sài Gòn năm 2020 01/03/2021
22/TB-TLSG Công bố thông tin bất thường Công ty Thuốc lá Sài Gòn 07/01/2021
377/TB-TLSG Thông báo công bố thông tin bất thường Công ty Thuốc lá Sài Gòn 19/03/2018
979/BC-TLSG Báo cáo tài chính 06 tháng- Công ty thuốc lá Sài Gòn(01/01/2016-30/06/2016) 02/10/2017
978/BC-TLSG Báo cáo tài chính 06 tháng- Công ty thuốc lá Sài Gòn(01/01/2016-30/06/2016) 02/10/2017
819/BC-TLSG Công bố thông tin Công ty Thuốc lá Sài Gòn 24/08/2017
765/BC-TLSG Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2021 của nhóm công ty mẹ, công ty con Công ty thuốc lá Sài Gòn 07/08/2017
735/BC-TLSG Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và giai đoạn 2014-2016 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn 28/07/2017
734/BC-TLSG Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của nhóm công ty mẹ - công ty con 28/07/2017
730/BCBC-TLSG Công bố thông tin bất thường Công ty Thuốc lá Sài Gòn 27/07/2017
699/BC-TLSG Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn 20/07/2017
688/BC-TLSG Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015 Công ty Thuốc lá Sài Gòn 18/07/2017
636/BC-TLSG Báo cáo công bố thông tin bất thường Công ty Thuốc lá Sài Gòn 07/07/2017
624/BC-TLSG Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty Thuốc lá Sài Gòn năm 2016 30/06/2017
550/BC-TLSG Báo cáo công bố bổ sung thông tin bất thường Công ty Thuốc lá Sài Gòn 13/06/2017
315/TLVN-VPHĐTV Công bố thông tin Công ty Thuốc lá Sài Gòn 13/04/2017
275/BC-TLSG Báo cáo công bố thông tin của công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn 31/03/2017
274/BC-TLSG Báo cáo các thông tin phải công bố bất thường năm 2016 Công ty Thuốc lá Sài Gòn 31/03/2017
273/BC-TLSG Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của công ty Thuốc lá Sài Gòn năm 2016 31/03/2017
272/BC-TLSG Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016 Công ty Thuốc lá Sài Gòn 31/03/2017
271/BC-TLSG Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và giai đoạn 2012-2014 Công ty Thuốc lá Sài Gòn 31/03/2017
270/BC-TLSG Báo cáo các thông tin phải công bố bất thường năm 2015 Công ty Thuốc lá Sài Gòn 31/03/2017
269/BC-TLSG Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015 Công ty Thuốc lá Sài Gòn 31/03/2017
268/BC-TLSG Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty Thuốc lá Sài Gòn năm 2015 31/03/2017
267/BC-TLSG Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015 Công ty Thuốc lá Sài Gòn 31/03/2017
88/TLVN-VPHĐTV Công bố thông tin Công ty Thuốc lá Sài Gòn 14/02/2017
88/TLVN-VPHĐTV Công bố thông tin Công ty Thuốc lá Sài Gòn 14/02/2017
1037/TLSG-VPHĐTV Công bố thông tin Công ty Thuốc lá Sài Gòn 07/10/2016
1036/TLSG-VPHĐTV Công bố thông tin Công ty Thuốc lá Sài Gòn 07/10/2016
23/2016/KTKT-AVI-TC2 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của thuốc lá Sài Gòn 31/03/2016
504-CV/ĐUTLVN Quán triệt, thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tiêu cực 29/8/2022
501/TLVN-KTKS Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham những 24/8/2022
345-CV/ĐUTLVN Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng 2022 11/1/2022
10/TLVN-KTKS Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 11/1/2022
1017-CV/ĐUK Thực hiện nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 28/9/2022
830-CV/ĐUK Thực hiện một số nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐTW về PCTN, tiêu cực 27/5/2022
813-CV/ĐUK Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống tham nhũng, tiêu cực 17/5/2022
265/UQBLV-PCKS Thực hiện Luật PCTN và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần 11/3/2022
100/TTCP-C.IV Thực hiện công tác phòng, chống tham những, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần 18/1/2022
25-CV/ĐCTLVN Hướng dẫn một số nội dung về phòng, chống tiêu cực 01/8/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng 2022 đã được soát xét
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 6 tháng năm 2022 đã được soát xét
17 -KH/ĐUTLVN Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 11 -NQ/ĐUTLVN, ngày 14/7/2021 của Đảng ủy game bài đổi thưởng về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ game bài đổi thưởng 10/9/2021
11 -NQ/ĐUTLVN Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ game bài đổi thưởng về đẩy mạnh công tác phồng, chống tham nhũng trong Đảng bộ game bài đổi thưởng 14/7/2021
135 -CV/ĐUTLVN Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị 23/4/2021
25 /TLVN-PCTN Về việc thực hiện kết luận kiểm tra của Đoàn UBQLV về PCTN năm 2019 02/04/2021
74 /QĐ-TLVN Quyết định về việc miễn nhiệm, điều chỉnh chức danh và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của game bài đổi thưởng 11/03/2021
08 -KH/ĐUTLVN Về việc thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập trong Đảng bộ Tổng công ty 08/03/2021
107 /KH-TLVN Về việc thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021 03/03/2021
19 /TLVN-PCTN Về việc triển khai nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng 26/02/2021
98 /TLVN-KTKS Về việc xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương 25/02/2021
78 /TLVN-KTKS Về việc kết quả thực hiện công tác PCTN và chỉ thị số 44⁄CT ngày 21⁄12⁄2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 19/02/2021
73 /TLVN-KTKS Về việc triển khai thực hiện công tác PCTN và Chỉ thị số 44/CT ngày 21/12/2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 09/02/2021
61b /TLVN-TCNS Về việc triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN à thực hiện nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà tặng Tết Nguyên đán Kỳ Hợi 02/02/2021
09 -CTr/ĐUTLVN Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ game bài đổi thưởng 2021 12/01/2021
18 -CTr/UBKTTLVN Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy game bài đổi thưởng 12/01/2021
78 -CV/ĐUTLVN Về việc Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng 2021 12/01/2021
12 /TLVN-KTKS Về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 11/01/2021
04 /KH-PCTN Kế hoạch Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 11/01/2021
130 /2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 30/10/2020
 • Sáng 3/8, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên game bài đổi thưởng (Vinataba) cho Ông Hồ Lê Nghĩa.

  Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW; ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp…..

  Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao Quyết định bổ nhiệm lại
  chức vụ Chủ tịch HĐTV Vinataba nhiệm kỳ 2023-2028 cho ông Hồ Lê Nghĩa.

  Tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên game bài đổi thưởng , nhiệm kỳ 2023-2028 cho Ông Hồ Lê Nghĩa.

  Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh, trong sự phát triển của Vinataba có vai trò nòng cốt của Chủ tịch Hội đồng thành viên game bài đổi thưởng và việc bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chính là sự ghi nhận đóng góp của ông Hồ Lê Nghĩa đối với sự phát triển của Vinataba cũng như khẳng định những kết quả đạt được của Vinataba trong nhiệm kỳ vừa qua.

  Ông Nguyễn Hoàng Anh Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Hồ Lê Nghĩa trong nhiệm kỳ mới

  Ông Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao vai trò của Vinataba trong việc đóng góp vào ngân sách Nhà nước, đặc biệt là công tác an sinh xã hội và chăm lo tốt đời sống người lao động. Trong thời gian tới, Vinataba cần phấn đấu hoàn thành tốt hơn kế hoạch 5 năm (2021-2026). Các lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Vinataba tiếp tục nắm bắt xu thế phát triển của lĩnh vực thuốc lá, nắm chắc quy định pháp luật, vừa đáp ứng các quy định, điều kiện ngày càng chặt chẽ, vừa đảm bảo nhu cầu của xã hội, đặc biệt trú trọng vào sự ổn định và phát triển của Vinataba những năm tới đây.

  Ông Hồ Lê Nghĩa phát biểu nhận nhiệm vụ tại Lễ bổ nhiệm

  Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên lần 2, ông Hồ Lê Nghĩa cho biết:  Nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Tổng công ty đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Có thể kể đến như giá nguyên phụ liệu tăng nhanh và cao; áp lực giảm tiêu dùng từ việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt; cạnh tranh khốc liệt bằng công cụ giá và hỗ trợ giá của các đối thủ cạnh tranh, thuốc lá nhập lậu ngày càng diễn tiến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, và thị trường cơ bản đã được lấp đầy phân khúc sản phẩm.

  Dù vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của Vinataba vẫn đạt được những thành tích ấn tượng, hầu hết chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

  Ông Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW tặng hoa chúc mừng ông Hồ Lê Nghĩa 

  Về doanh thu năm 2022, Vinataba đạt 26.826 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), vượt 5% kế hoạch năm và tăng 6% so với CKNT. Thu nhập bình quân người lao động đạt gần 21 triệu đồng/tháng, tăng 6% so với năm 2021; Nộp ngân sách gần 14.000 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử gần 40 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty, đạt mức tăng trưởng 5,7% mỗi năm; Lợi nhuận tăng đều hàng năm, đạt 1.550 tỷ đồng năm 2022. So với vốn điều lệ được Nhà nước cấp là 7.600 tỷ đồng, mỗi năm Vinataba đóng góp cho ngân sách gấp 2 lần vốn điều lệ, con số này đã phản ánh trung thực sứ mệnh bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp của Vinataba.

  Ông Hồ Lê Nghĩa nhấn mạnh: Trong nhiệm ký mới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Vinataba cần có những điều chỉnh chiến lược và có những điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng bối cảnh cụ thể. Đồng thời, lãnh đạo và toàn thể người lao động sẽ nỗ lực hơn nữa để đối mặt với những khó khăn bằng sự tự tin và cương nghị trên cơ sở đảm bảo những nguyên tắc chuẩn trị và minh bạch.

  03/08/2023
 • Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-TLVN ngày 12/01/2023 của game bài đổi thưởng về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt (đợt 2 năm 2022).

  1. Thông tin chung về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT

  – Địa chỉ: Số 09 Dã Chiến, Phường 11, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

  – Điện thoại: (026) 3358 0485        Fax: (026) 3382 7011

  – Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất rượu vang, bia, đồ uống không cồn và nước khoáng, …..

  – Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng(Theo Giấy ĐKDN số 5800288971, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02/06/2022)

  2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Vinataba tại CTCP Rượu bia Đà Lạt.

  3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS)

  4. Tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Chi nhánh Hà Nội

  5. Chứng khoán chào bán:

  – Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt

  – Số lượng quyền mua cổ phần chào bán: 502.620 quyền mua

  – Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (nghĩa là cứ 02 quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm, với giá 10.000 đồng/ cổ phần)

  – Giá khởi điểm: 3.457 đồng/1 quyền mua cổ phần

  – Phương thức bán quyền mua cổ phần: Bán đấu giá công khai thông thường

  6. Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá

  – Công bố thông tin từ ngày 01/02/2023 trên Báo Đại đoàn kết, Báo Kinh tế và đô thị, Báo Lâm Đồng và trên các website của Vinataba, VFS, CTCP Rượu bia Đà Lạt.

  – Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc từ ngày 01/02/2023 đến chậm nhất trước 16h00 ngày 13/02/2023 (Sáng từ 08h30 đến 11h30; Chiều từ 13h00 đến 17h00, các ngày làm việc) tại: Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Chi nhánh Hà Nội – Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm:

  Thời gian: Trước 9h30’ ngày 21/02/2023

  Địa điểm: CTCP Chứng khoán Nhất Việt – Chi nhánh Hà Nội – Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

  7. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

  – Thời gian: Bắt đầu lúc 10h00’ ngày 21 tháng 02 năm 2023

  – Địa điểm: CTCP Chứng khoán Nhất Việt – Chi nhánh Hà Nội

  – Địa chỉ: Tầng 3, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

  8. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

  – Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/02/2023 đến 16h00 ngày 28/02/2023

  – Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền cọc: Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 28/02/2023

  Mọi thông tin tham khảo tại website: //dfs-co.com/, ;

  01/02/2023