Top 5 Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất Hiện Nay - game bài đổi thưởng

Đảng bộ game bài đổi thưởng : Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng

Tin Đảng-Đoàn 01/02/2022

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm tạo chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện. Các biện pháp phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả đã từng bước phát huy tác dụng, từng bước ngăn chặn tình trạng tham nhũng góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Nhận thức rõ tính chất nguy hại của tham nhũng, Đảng bộ game bài đổi thưởng xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ game bài đổi thưởng đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐUTLVN, ngày 14/7/2021 – Nghị quyết chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm như:

Một là, quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược, tầm nhìn của game bài đổi thưởng , đặc biệt xây dựng và áp dụng hệ thống quản trị hiện đại để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

Hai là, đấu tranh chống tham nhũng phải gắn chặt với đổi mới toàn diện, nâng cao đời sống của người lao động, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết nội bộ.

Ba là, phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với thực hiện 3 không: không muốn tham nhũng, không dám tham nhũng và không thể tham nhũng.

Bốn là, đấu tranh chống tham nhũng phải kết hợp giữa xây, phòng và chống. Vừa tích cực phòng ngừa, vừa xử lý nghiêm mọi hành vi tham nhũng.

Năm là, công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã làm kinh tế cả nước nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của game bài đổi thưởng (Tổng công ty) nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được những kết quả nhất định, trong đó công tác phòng, chống tham nhũng luôn được chú trọng, quan tâm, theo dõi sát sao và thực hiện hiệu quả, đồng bộ.

Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 05/12/2013 của Đảng bộ Khối DNTW và triển khai công tác kiểm tra, giám sá, công tác PCTN 6 tháng cuối năm 2021 tại Đảng bộ Vinataba

Công tác phòng, chống tham nhũng của Tổng công ty được cấp ủy và người đứng đầu đặc biệt quan tâm; đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng và nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát được thường xuyên quan tâm, đôn đốc các bộ phận liên quan từ việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung đến việc tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Năm 2021, toàn Tổng công ty đã tự tiến hành 51 cuộc kiểm tra về các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo kế hoạch, trong đó có 11 cuộc kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng. Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy và chính quyền Tổng công ty chưa phát hiện được tình trạng tham nhũng, tiêu cực nào xảy ra tại đơn vị. Tuy nhiên, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty đánh giá trong hoạt động của doanh nghiệp vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, đòi hỏi việc quản lý doanh nghiệp phải luôn chặt chẽ, sát sao.

CHỐNG THAM NHŨNG BẰNG 6 NHÓM GIẢI PHÁP

Với mục tiêu chung xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy game bài đổi thưởng và người đứng đầu đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được kết quả nhất định thông qua 6 nhóm giải pháp sau:

Nhóm 1 – công tác lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục

Cấp ủy và người đứng đầu đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng thông qua nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp như cụ thể hóa bằng các văn bản, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, đăng tải trên website, bản tin nội bộ, các cuộc họp chi bộ, họp cấp ủy, họp giao ban hàng tháng, hội nghị người lao động…để đảng viên, cán bộ, người lao động chấp hành đúng các quy định về phòng, chống tham nhũng và nhận thức rõ vai trò của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Nhóm 2 – công tác công khai, minh bạch

Cấp ủy và người đứng đầu đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015, nay là Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ, trong đó tập trung công khai các lĩnh vực mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản; công khai, minh bạch về công tác tài chính; trong quản lý điều hành doanh nghiệp; trong lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng lao động và công tác tổ chức cán bộ.

Nhóm 3 – công tác cán bộ, đảng viên

Đảng ủy Tổng công ty đã thể chế hóa các quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về phân cấp cán bộ và quy trình của công tác cán bộ của Đảng ủy Tổng công ty; thực hiện nhất quán phương châm Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm tập thể, gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; thực hiện đúng quy định, quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp được Đảng ủy Tổng công ty quan tâm chỉ đạo xuyên suốt, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý của đơn vị nhất là Bí thư, người đứng đầu tổ chức phải bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; bảo đảm giao quyền gắn với ràng buộc trách nhiệm; phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đề cao tính dân chủ, công khai, nghiêm túc. Hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty có kế hoạch chỉ đạo và phân công Ban Thường vụ tham dự kiểm điểm tập thể cấp ủy, cá nhân cấp ủy cơ sở. Bên cạnh việc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình của tổ chức đảng và cá nhân đảng viên, để đánh giá chính xác chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp thực hiện lấy ý kiến của các chủ thể tham gia đánh giá theo đúng hướng dẫn của cấp trên, qua đó làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xếp loại bảo đảm khách quan, thực chất.

Nhóm 4 – hệ thống các quy chế, định mức, tiêu chuẩn

Đảng ủy và chính quyền game bài đổi thưởng luôn xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, định mức, tiêu chuẩn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ, nhằm kiểm soát, ngăn ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có thể xảy ra. Một số quy chế, quy định, định mức, tiêu chuẩn hiện đang áp dụng như: Quy chế Thực hiện công tác cán bộ (2016); Quy chế quản lý tài chính (2016); Quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp là công ty con và công ty liên kết của Vinataba (2017); Quy chế chi tiêu nội bộ (2018); Quy chế mua bán và giao nhận nguyên liệu thuốc lá (2016); Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô công (2017); Sổ tay văn hóa doanh nghiệp (2017); Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán vộ ứng cử trong Đảng bộ game bài đổi thưởng (2019), sửa đổi, bổ sung (2020) ; Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy game bài đổi thưởng (2019); Quy chế đồng chí Bí thư Đảng ủy game bài đổi thưởng tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (2021); Quy chế công tác dân vận (2021); Quy định về quản lý tiêu chuẩn chất lượng và quy cách sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu của Tổng công ty (2021); các tiêu chuẩn cơ sở thuốc lá điếu (theo từng loại),…

Nhóm 5 – công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra

Đảng ủy Tổng công ty hằng năm đều xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp kiểm tra, kiểm soát của chuyên môn gắn với kiểm tra, giám sát toàn diện các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện tốt việc phối hợp và triển khai đồng bộ việc kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát viên tại đơn vị, ủy ban kiểm tra các cấp qua đó kịp thời phát hiện những thiếu sót, tồn tại trong quản lý và công tác xây dựng Đảng. Quan tâm việc kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu đơn vị; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tự tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm đối với đảng viên, nội dung tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và việc chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm, những nội dung đảng viên đăng ký trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu đảng viên hàng năm theo tinh thần Nghị quyết TW4, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị,…

Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết các cấp ủy, bí thư cấp ủy và đảng viên đã thực hiện tốt quy định của pháp luật, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Tổng công ty; đối tượng được kiểm tra đã thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình hành động/kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; cán bộ đảng viên chưa có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhóm 6 – công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội

Các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân phát huy tốt vai trò  trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tiêu cực; động viên người lao động tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí như: quan tâm đến nguyện vọng, chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm, phát huy tính dân chủ trong việc bàn các biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực hiện Thoả ước lao động tập thể, Quy chế Dân chủ cơ sở và các quy chế, quy định của đơn vị; chỉ đạo thực hiện chế độ đối thoại trực tiếp và tiếp người lao động định kỳ. Qua đó, các băn khoăn, thắc mắc, đề nghị, kiến nghị của người lao động được giải quyết kịp thời, thỏa đáng đã góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Bí th Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Hồ Lê Nghĩa phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác kiểm tra giám sát và công tác PCTN 6 tháng cuối năm 2021

Có thể thấy rằng, các cấp ủy Đảng, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ game bài đổi thưởng chấp hành đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Thông qua việc quán triệt, tuyên truyền, các cuộc kiểm tra, tự kiểm tra đã giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhận diện sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó xác định rõ trách nhiệm, nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, ngăn chặn, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền toàn Tổng công ty tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, chú trọng giải pháp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, người lao động Quy định 47-QĐ/TW (về những điều đảng viên không được làm), Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết chuyên đề số 11-NQ/ĐUTLVN của Đảng bộ Tổng công ty về công tác phòng, chống tham nhũng đồng thời thực hiện giám sát thường xuyên các tổ chức đảng và người đứng đầu đơn vị góp phần xây dựng Đảng bộ game bài đổi thưởng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc./.

  • Tag:

Bài viết liên quan